Prawo o prokuraturzeArtykuł przeznaczona jest na rzecz osób zainteresowanych prawem karnym procesowym, szczególnie studentów, doktorantów, aplikantów i pragmatyków wykonujących zawody prawnicze. Całościowe, ogromnie przystępne ukazanie problematyki części szczególnej prawa karnego procesowego ułatwi zdobycie informacji z tej gałęzi prawa oraz umiejętności stosowania prawa w praktyce. W publikacji przedstawiono w zwięzłej formie zadania dotyczące dynamiki procesu karnego, tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, postępowania odwoławczego, postępowania kasacyjnego i wznowieniowego, postępowań następczych także postępowań ze stosunków międzynarodowych. Artykuł zbliża podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu postępowania karnego. Leksykon stanowi pomoc w nauce postępowania karnego szczególnie na rzecz studentów kierunków prawa i administracji, a także aplikantów. Syntetyczne opracowanie pojęć umożliwia szybkie dotarcie do wiadomości, ich utrwalenie, a zarówno sprawdzenie. Alfabetyczny układ haseł pozwala Czytelnikowi dotrzeć do zwięzłej i wyczerpującej informacji odnośnie do pojęcia dodatkowo instytucji z obszaru prezentowanej problematyki. Praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus. Praca internetowa jest adresowana szczególnie do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a podobnie mecenasów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a podobnie dla sędziów i prokuratorów. Lektura artykułu z komentarzem ułatwi: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka zaskarżenia ze względu praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków zaskarżenia, obejmuje przykłady wzorów środków zaskarżenia także najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając także stronom, w jaki sposób i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Najnowsze artykuły:

Top