wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na przestrzeniwynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na przestrzeni lat wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od 1 września 2020 i wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus przed 1 września 2020 Sejm zajmie się nowelizacją Karty nauczyciela. nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem w kontekście reformy systemu edukacji. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni dodatkowo jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich zachwyt jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, na rzecz opiekuna stażu, na rzecz wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i zwolnienie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. przepisów określających rozmiar stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 także przepisu wskazującego organ do pełnienia dozoru nad szkołą, na rzecz której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, które wstąpią w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia.

Najnowsze artykuły:

Top